previous up next
Foregående: Litteratur Op: FAMØS, maj 1996 Næste: Litteratur

Gleasons Sætning: Aksiomatisk Kvantemekanik eller Ikke Kommutativ Integrationsteori?

Erik Christensen

Der er et par matematiske resultater som konkurerer om navnet ``Gleasons Sætning''. Slår man f.eks. op i den japanske encyklopædi, EDM, (second edition), refererer denne til det resultat, jeg har valgt at præsentere som ``Side 9 Sætning'' i denne udgave af FAMØS. Sætningen giver svar på 2 matematiske problemer, det ene vedrører begrebet tilstand i en aksiomatisk fremstilling af kvantemekanikken, mens det andet drejer sig om muligheden for i en ikke kommutativ ramme at konstruere et integral ud fra et mål. Jeg vil i det følgende prøve at bibringe læseren en forståelse for det første spørgsmåls baggrund og skitsere dele af Gleasons løsning. Forbindelsen til ikke kommutativ integrationsteori vil ikke bliv berørt her, men kan muligvis etableres af de læsere, der har fulgt kurset 4FU.

Inden vi kaster os ud i filosofiske og matematiske overvejelser, kan jeg give følgende upræcise formulering af det resultat, vi søger at forstå.

Fysiske tilstande er restriktioner af lineære funktionaler.

Beskrivelse af aksiomatisk kvantemekanik.

Gitteret af udsagn.

Et fysisk system er beskrevet ved hjælp af målinger af forskellige størrelser såsom tryk, temperatur, position, hastighed o.s.v. Man kan tænke på disse størrelser som stokastiske variable, d.v.s. målelige funktioner på et udfaldsrum V udstyret med en sigma-algebra F af målelige mængder. I denne model beskrives et klassisk mekanisk system ved hjælp af udsagn af nedenstående type:
p
Positionen er i området P
q
Hastigheden er i området Q
r
Accelerationen er i området R.

Hvis vi f.eks. tænker på en partikel i et et-dimensionalt rum vil vi tillade udsagn, hvor P, Q og R er Borelmængder på den reelle akse. Udsagnene p, q og r vil så hver fastlægge delmængder af V, og fællesmængden af disse vil svare til hændelsen tex2html_wrap_inline1062 . Billedet her skulle gerne vise, at den klassiske mekanik kan beskrives ved et distributivt, komplementeret og dermed altså Boolsk gitter; nemlig mængden F udstyret med operationerne fællesmængde, foreningsmængde og komplement.

Det er formentlig kendt, at det eksperimentelt kan vises, at denne model til beskrivelse af verden ikke er hele sandheden. Et af problemerne er, at det viser sig, at det for vor partikel ikke er muligt samtidigt at fastlægge position og hastighed med vilkårlig høj grad af nøjagtighed. I fysikken er resultatet formuleret i Heisenbergs usikkerhedsrelation. Hvis vi vender tilbage til udsagnene p og q siger Heisenberg altså, at udsagnet tex2html_wrap_inline1070 er tomt hvis områderne P og Q begge er tilstrækkeligt små. Vi kan altså have, at tex2html_wrap_inline1070 er tomt, selv om q ikke er indeholdt i non-p. Matematisk set er konsekvensen, at vi må forkaste ideen om, at de mulige udsagn om fysiske størrelser udgør et distributivt gitter.

Der er gjort adskillige forsøg på at opstille en matematisk ramme, som kan udtrykke de kvantemekaniske fænomener. Fysikerne fandt ret hurtigt ud af, at ved overgang fra funktioner på målrum til operatorer på et Hilbertrum kunne man etablere en model, som kan forudsige udfald af eksperimenter, og principielt er problemet derved løst. En sådan holdning er imidlertid i modstrid med den almindelige forventnig om at naturens mekanismer skal kunne beskrives, så de kan ``forstås''. Hvor kommer f.eks. Hilbertrummet fra?

Med udgangspunkt i det ikke distributive gitter af udsagn om et fysisk system prøvede bl.a. John von Neumann, George W. Mackey og Josef M. Jauch at opstille en ramme som kunne begrunde indførelsen af Hilbertrummet. Jauch argumenterer for at gitteret af udsagn skal have nogle ret uskyldigt udseende egenskaber, og beviser herud fra, at et irreducibelt komplementeret gitter af denne type er isomorft med gitteret af afsluttede underrum af et Hilbertrum over de komplekse tal. Gitteroperationerne på mængden af afsluttede underrum er naturligvis fællesmængde, afslutning af sum af underrum og ortogonalt komplement. Den mest almindelige indvending imod Jauchs fremstilling er, at den ikke overbevisende udelukker muligheden af at Hilbertrummet kunne være over kvaternionerne istedet.

Fysiske tilstande.

Ifølge Jauch er en tilstand en række manipulationer med systemet, og tilstanden måles ved hjælp af gitteret af udsagn. Vi tænker os, at vi kan reproducere den samme tilstand/opstilling så ofte, vi har lyst og så spørge: Er p opfyldt? Somme tider er svaret ja til andre tider nej, og som fysiker forventer man, at andelen af bekræftende svar vil konvergere når eksperimentet gentages mange gange. Grænseværdien er så sandsynligheden for at p er opfyldt i denne tilstand, og vi betegner tallet som tilstandens værdi på p.

Matematiske tilstande

I det følgende betegner H et Hilbertrum og G gitteret af afsluttede underrum i H.

Definition

En tilstand på G er en afbildning tex2html_wrap_inline1092 , som opfylder

Definitionen ligner den, der gælder for et mål på en sigma-algebra, og det er da ikke tilfældigt, idet modellen gerne skulle indeholde den klassiske beskrivelse i de tilfælde, hvor tilstanden restringeres til et Boolsk delgitter. Som eksempel herpå kan vi vende tilbage til udsagnet p, og lade P variere i sigma-algebraen af Borelmængder på aksen. Disse udsagn udgør fra fysikkens side et Boolsk gitter, så i den kvantemekaniske ramme vil disjunkte Borelmængder tex2html_wrap_inline1106 og tex2html_wrap_inline1108 svare til ortogonale underrum, og vi ser, at tilstanden f inducerer et Borel-sandsynlighedsmål tex2html_wrap_inline1112 på aksen ved tex2html_wrap_inline1114 . Middelværdien af tex2html_wrap_inline1112 er så forventningen af positionen i tilstanden f. Man kan ved hjælp af spektralteori generalisere ovenstående betragtninger, således at man for enhver selvadjungeret begrænset operator sH på entydig måde får tilknyttet en middelværdi af denne operator i tilstanden f. Værdien betegnes tex2html_wrap_inline1126 .

Ethvert afsluttet underrum K af H er udstyret med netop een ortogonal projektion fra HK. Omvendt kan vi til en ortogonal projektion knytte det afsluttede underrum den projicerer på, så vi kan og vil tænke på G som et gitteret af ortogonale projektioner i algebraen B(H) af begrænsede operatorer på H. Vi kan herefter opfatte tilstanden f som en reel funktion på mængden af ortogonale projektioner, som opfylder visse betingelser, der sikrer, at den på entydig måde kan udvides til en reel funktion tex2html_wrap_inline1144 på samtlige begrænsede selvadjungerede operatorer på H. Vi er nu fremme ved problemet. Lad s og t være begrænsede selvadjungerede operatorer på H, er da forventningen af s+t i tilstanden f lig summen af forventningerne af s og t, eller kortere er udvidelsen tex2html_wrap_inline1144 additiv. Rent intuitivt synes dette at måtte være så oplagt, at man ligeså godt kunne tage det som et aksiom, at tilstande er additive. Gleasons sætning viser, at noget sådant ikke er nødvendigt, når dimensionen af Hilbertrummet er større end 2.

Skitse af Gleasons bevis

I det følgende betegner H et Hilbertrum af tællelig dimension over de komplekse tal. En tilstand er specielt en funktion på alle en-dimensionale underrum, og derfor en funktion på mængden S af enhedsvektorer i H, kaldet enhedsfæren.

Definition

En rammefunktion med vægt WH er en reel funktion fS om hvilken det for enhver ortonormalbasis tex2html_wrap_inline1176 gælder, at tex2html_wrap_inline1178

En rammefunktion siges at være regulær, såfremt der findes en operator A i B(H), så det for alle x i S gælder, at f(x)=(Ax,x)

Det følger umiddelbart, at en matematisk tilstand er en rammefunktion. Ved identifikationen mellem en-dimensionale underrum i H og de minimale ortogonale projektioner i B(H) kan man - ved hjælp af lineær algebra - indse, at en regulær rammefunktion er restriktion af en lineær (specielt additiv) funktional på underrummet af B(H) bestående af operatorer af endelig rang. Det kræver lidt mere teori at indse, at den regulære rammefunktion faktisk er restriktionen af en kontinuert linearform på B(H). For så at vise Gleasons Sætning er det nok at vise, at alle rammefunktioner på Hilbertrum af dimension større end 2 er regulære.

Opgave: Find en ikke regulær rammefunktion på enhedscirklen i planen.

Betingelsen om at dimensionen skal være mindst 3 er altså vigtig. På den anden side viser det sig relativt nemt, at hele problemet kan reduceres til enhedssfæren tex2html_wrap_inline1196 i rummet. Groft sagt går argumentet således: En rammefunktion på H er regulær, hvis den er restriktionen af en begrænset sesquilinearform til diagonalen i tex2html_wrap_inline1200 . Sesquilinearformen kan på den anden side ved hjælp af polariseringsidentiteten beskrives ved hjælp af sine værdier på ovennævnte diagonal. Problemet er så bare, om en rammefunktion ved anvendelse en af polariseringsidentiteten giver en sesquilinearform. Men da dette problem af natur er 3-dimensionalt, er det nok at vise resultatet i dimension 3.

I det følgende betegner f en rammefunktion på tex2html_wrap_inline1196 . Jeg vil efterfølgende referere dele af beviset for at en kontinuert rammefunktion på tex2html_wrap_inline1196 er regulær, men ikke gå ind på den teknisk set komplicerede del af Gleasons arbejde, som viser, at alle rammefunktioner på tex2html_wrap_inline1196 er kontinuerte. Dette sidste resultat kræver på den anden side ``kun'' en god del snedighed og elementært kendskab til sfærens geometri, så læseren kan jo prøve at etablere et bevis selv.

Sfæren tex2html_wrap_inline1196 er på naturlig måde udstyret med et rotationsinvariant sandsynlighedsmål tex2html_wrap_inline1112 , og vi vil nu lade h betegne Hilbertrummet tex2html_wrap_inline1216 . Mængden af reelle ortogonale tex2html_wrap_inline1218 matricer udgør en gruppe kaldet O(3), og denne gruppe transformerer rummet isometrisk og lader derfor tex2html_wrap_inline1196 invariant. Herved induceres en virkning af O(3) på h idet vi for tex2html_wrap_inline1228 definerer tex2html_wrap_inline1230 . Ifølge repræsentationsteorien for O(3) dekomponeres h som en direkte sum af en følge tex2html_wrap_inline1236 , af parvis ortogonale underrum. Hvert underrum tex2html_wrap_inline1238 har dimension 2m+1 og kan beskrives som restriktionen til tex2html_wrap_inline1196 af de homogene polynomier af grad m i de 3 variable x, y, z. (Husk p er et homogent polynomium hvis tex2html_wrap_inline1250 .) Disse underrum er invariante under virkningen af O(3) og restriktionen af virkningen til hvert af disse rum er irreducibel. Dette betyder, at hvis r er et afsluttet underrum af h som er invariant under virkningen af O(3), så vil der eksistere en delmængde tex2html_wrap_inline1260 af tex2html_wrap_inline1262tex2html_wrap_inline1264 .

Lidt overvejelse viser, at mængden af kontinuerte rammefunktioner er et underrum af h som er invariant under gruppevirkningen, og afslutningen i h af rummet af kontinuerte rammefunktioner må være en direkte sum af visse af underrummene tex2html_wrap_inline1238 . Da funktionerne i tex2html_wrap_inline1238 alle er kontinuerte følger det så, at for et givet m, vil enten alle egentlige funktionerne i tex2html_wrap_inline1238 eller ingen egentlige funktioner være rammefunktioner.

Det er let at overbevise sig om, at tex2html_wrap_inline1278 ( de konstante polynomiers restriktion til tex2html_wrap_inline1196 ) samt tex2html_wrap_inline1282 (kvadratiske former med spor nul) giver regulære rammefunktioner. For tex2html_wrap_inline1284 ser man, at et førstegradspolynomium antager modsatte værdier i modsatte punkter på sfæren. Et sådant polynomium kan derfor ikke være en rammefunktion. Ideen er nu at vise, at ingen af underrummene tex2html_wrap_inline1286 kan bidrage med summander til en kontinuert rammefunktion. Til det formål er det nok at vise, at hvert af disse underrum indeholder funktioner, som ikke er rammefunktioner. Lad da tex2html_wrap_inline1288 og betragt funktionerne tex2html_wrap_inline1290 , de tilhører begge tex2html_wrap_inline1238 ved restriktion til tex2html_wrap_inline1196 og vil derfor ved restriktion enten begge give rammefunktioner, eller begge ikke give rammefunktioner. Betragtes restriktionerne af tex2html_wrap_inline1296 og tex2html_wrap_inline1298 til enhedscirklen i XY-planen fås i polære koordinater tex2html_wrap_inline1300 . Det er åbenbart, at en rammefunktions restriktion til enhedscirklen i XY-planen må være en rammefunktion der. På den anden side viser en simpel overvejelse, at tex2html_wrap_inline1302 kun kan være en rammefunktion på cirklen hvis m=0 eller tex2html_wrap_inline1306 2 mod 4. Heraf ses, at restriktionerne af tex2html_wrap_inline1296 og tex2html_wrap_inline1298 ikke er rammefunktioner, og at der dermed ingen rammefunktioner er i tex2html_wrap_inline1238 når tex2html_wrap_inline1288 . Følgelig er der ikke er andre kontinuerte rammefunktioner en dem, der er linearkombinationer af funktioner fra tex2html_wrap_inline1278 og tex2html_wrap_inline1282 , og da disse alle er regulære er sætningen vist.

Referencen [1], indeholder et bevis for Gleasons Sætning, som ikke benytter repræsentationsteori. I øvrigt er sætningen siden generaliseret til at gælde for et mål på projektionsgitteret i en von Neumann algebra, som ikke indeholder en direkte summand af type tex2html_wrap_inline1320 .


previous up next
Foregående: Litteratur Op: FAMØS, maj 1996 Næste: Litteratur

famos@math.ku.dk
Thu May 30 23:14:01 MET DST 1996