previous up next
Foregående: Matematik på Internet Op: FAMØS december 1996 Næste: Litteratur

Legitimering af infinitessimalerne på den reelle linie

Mai Gehrke


Problemet med at analysere kontinuerte processer har en lang historie, som går tilbage i hvert fald til det klassiske Grækenland, som set for eksempel i Zenons paradokser. På trods af denne lange historie, skete der forholdsvis få fremskridt af generel natur før den anden halvdel af det 17. århundrede. Gennem århundrederne var en lang række specifikke arealer, volumener, tangenter, og lignende størrelser blevet udregnet med ad hoc metoder. Meget få generelle redskaber blev udarbejdet i perioden, der varede helt op igennem middelalderen. Nogle generelle ideer var der dog, såsom Archimedes Egenskab:

equation113

Denne egenskab er vigtig, for eksempel når vi integrerer, da den sikrer os at, for vilkårligt tex2html_wrap_inline1028 større end nul, kan vi dække ethvert endeligt interval med endeligt mange delintervaller af længde tex2html_wrap_inline1028 .

I det 17. århundrede blev der udarbejdet en generel integral- og differentialteori af Newton og, lidt senere men uafhængigt, af Leibniz. Nogle af Newton's beviser var for det meste baserede på brugen af et slags vagt grænsebegreb eller på fysisk intuition. Leibniz' teori var baseret på brugen af infinitessimaler. En infinitessimal er et tal, der er tættere på 0 end tex2html_wrap_inline1034 for tex2html_wrap_inline1036 , og tex2html_wrap_inline1038 betyder, at forskellen mellem x og y er infinitessimal. Ved at antage at sådanne infinitessimaler eksisterede, kunne han definere differentialkvotienten som en rigtig kvotient:

equation118

Hans generelle teori reducerede analyse til en infinitessimalkalkyle, som gjorde løsningen af problemer mere algoritmisk. Dette medførte meget store fremskridt inden for en meget kort tidsperiode blandt Leibniz' efterfølgere.

Det gode ved disse metoder, bortset fra at gøre løsningsprocesserne mere algoritmiske, var også, at intuitionen, der hører med til denne abstraktion, passer godt til den måde, vi tænker på kontinuerte processer på. For eksempel bliver kontinuitet af f i x til:

equation125

hvilket må siges at være en hel del tættere på vores intuitive ide om kontinuitet end den definition, vi nu er vant til: For hvert epsilon større end nul eksisterer der delta større end nul...

Men desværre var der fundamentale problemer med disse idéer. Her illustrerer vi nogle af de typiske problemer, som opstod ved brugen af infinitessimaler:

 1. Tag funktionen tex2html_wrap_inline1048 . Efter Leibniz' definition har vi, at tex2html_wrap_inline1050 . Af dette skal vi selvfølgelig slutte at f'(0)=0. Det vil sige at vi først ser på infinitessimalerne som forskellige fra 0 og derefter, når det passer os, som lig med nul. Det må jo siges at være dårlig matematisk praksis. Til gengæld kan vi nok godt forestille os fra vores moderne synspunkt, at dette ikke er så svært at råde bod på med en ækvivalensrelation.
 2. Men der er nu meget værre problemer. For at kunne nå de rette slutninger, og også fra et rent intuitivt synspunkt, er det nødvendigt at have følgende egenskab for infinitessimaler:

  equation129

  Men det vil jo sige at de reelle tal, som inkluderer infinitessimalerne, ikke længere har den Archimediske egenskab. Selvfølgelig har man stadigvæk brug for Archimedes' egenskab, når man bruger disse metoder, og den gjorde Leibniz og hans efterfølgere da også frit brug af når de ville, selvom det var helt klart, at der var andre situationer, hvor det ikke duer at bruge den...

 3. Der er andre problemer af denne art. Eksistensen af infinitessimaler strider også mod fuldstændighedsegenskaben af de reelle tal: Mængden bestående af alle infinitessimalerne, tex2html_wrap_inline1056 , som Leibniz kaldte monaden omkring 0, er helt klart en opadtil begrænset mængde! Derfor, hvis mængden af de reelle tal har fuldstændighedsegenskaben, da må tex2html_wrap_inline1060 have et supremum. Men hvis tex2html_wrap_inline1062 , så må der findes tex2html_wrap_inline1064tex2html_wrap_inline1066 , hvilket medfører at tex2html_wrap_inline1068 . Dette modsiger at tex2html_wrap_inline1070 er supremum af mængden af alle infinitessimaler. Så nu er mængden af reelle tal heller ikke fuldstændig længere.

Leibniz efterspurgte et solidt grundlag for sine metoder: En udvidelse af de reelle tal, der inkluderer infinitessimalerne, men som stadig har de egenskaber vi har brug for, når vi laver analyse. Det viste sig, at det skulle vare mange år, før han fik sit ønske opfyldt. Og i mellemtiden var infinitessimalerne for længst blevet smidt ud til fordel for grænsebegreber, som er lidt mere besværlige at have med at gøre, og som ikke svarer helt så godt til vores intuition om kontinuerte processer, men som i det mindste fik grundlaget i orden.

Skeptikeren, eller ikke-matematikeren, kunne jo nu spørge, hvorfor det er så vigtigt at have grundlaget i orden. Det er det ikke altid, men når man er nået et vist stykke ind i teorien, er fordelen ved et sundt grundlag, at man kan lade det matematiske system tage én videre end dér, hvor intuitionen om den praktiske anvendelse af teorien kan lede. Så indtil videre var infinitessimalerne formelt ude af matematikken, selvom de jo nok stadig færdedes i matematikeres hoveder. Det var bare ikke noget man talte højt om - og til en vis grad er det stadig sandt i dag. Men infinitessimalerne har nu fået grundlag for at kunne komme tilbage i folden, og for at kunne forklare dét, må vi først se på en helt anden udvikling inden for matematikken: matematisk logik.

Matematisk logik

Formålet med matematisk logik er at forstå, hvad det er vi laver som matematikere, om det virkelig altsammen hænger ordentligt sammen, og derefter også, hvad mulighederne og begrænsningerne for vore metoder er. Hvad er det så egentlig vi går og laver? Vi studerer matematiske strukturer. Selvom de fleste af os mener, at disse eksisterer på et eller andet plan, er det jo ikke som for fysikere eller kemikere, som kan gå i laboratoriet og begynde at måle og lave forsøg for at forstå deres emne. Vores redskab er deduktiv tankegang - eller logik.

Hvad betyder

equation135

Det er der to svar på; ét der svarer til det vi mener vi foretager os. Her ligner vi naturvidenskabmænd - og kvinder:

Semantik: Hver gang tex2html_wrap_inline1070 er sand i en matematisk struktur, så er tex2html_wrap_inline1074 det også. Dette noteres tex2html_wrap_inline1076 .

Det andet svar er nærmere på det, vi rent faktisk foretager os.

Syntaks: tex2html_wrap_inline1074 kan bevises fra tex2html_wrap_inline1070 . Her er et bevis en symbolsk algoritme, der bruges til at producere nye sætninger fra gamle. Dette noteres tex2html_wrap_inline1082 .

For at bevismetoden overhovedet skal være brugbar, er det nødvendigt at

equation140

På den anden side, hvis vi som matematikere skal have mulighed for at udvinde alle sande sætninger, så må vi også have

equation144

En logik, der har begge egenskaberne, siges at være fuldstændig. Gödel's Fuldstændighedssætning siger, at første-ordens logikken er fuldstændig. Første-ordens logikken er den logik, hvor kvantorer kun løber over grundelementer i de matematiske strukturer og ikke over delmængder eller andre objekter konstrueret over grundelementerne. Det kan også vises, at man essentielt ikke kan gå uden for denne logik og bevare fuldstændighedsegenskaben. Så vi må altså håbe, at vi kan være glade for at leve inden for første-ordens logikken. De fleste er enige om, at alt matematik befinder sig inden for ZFC (Zermelo-Fräenkel mængdeteori med udvalgsaksiomet), så det ser jo ud til, at første-ordens logikken er et godt hjem til os. På den anden side har vi Löwenheim-Skolem's faretruende sætning: Hvis der er en uendelig model af en teori, så er der mange; faktisk mindst én af hver uendelig størrelsesorden større end størrelsen af det alfabet sætningerne i teorien er skrevet i. Det var ikke så godt. Hvis vi vil prøve på at beskrive tex2html_wrap_inline1084 , de naturlige tal, eller tex2html_wrap_inline1016 , de reelle tal, inden for første-ordens logikken, så er de ikke entydige strukturer. På samme måde er der så heller ikke en entydig mængdeteori men masser af dem. Det var dog afskyeligt! Nå, men hvis vi kan lade være med at miste modet helt på dette tidspunkt, og løbe hen og stikke hovedet ned i jorden, så kan vi faktisk udnytte denne mangel på entydighed til stor fordel!

Et Eksperiment: Lad tex2html_wrap_inline1088 være mængden af de naturlige tal med efterfølger operationen og den naturlige orden, og lad tex2html_wrap_inline1090 være første-ordens teorien af tex2html_wrap_inline1084 . Fra Löwenheim-Skolem's sætning følger det, at vi har en matematisk struktur tex2html_wrap_inline1094 , som er en model af tex2html_wrap_inline1090 , men tex2html_wrap_inline1098 . Det vil sige at tex2html_wrap_inline1100 opfylder akkurat de samme første ordens sætninger som tex2html_wrap_inline1084 , men er ikke isomorf med tex2html_wrap_inline1084 . Hvordan ser tex2html_wrap_inline1100 ud? For det første er tex2html_wrap_inline1108 en ordning på tex2html_wrap_inline1110 , som kan defineres ud fra tex2html_wrap_inline1112 på samme måde som tex2html_wrap_inline1114 er defineret udfra s. Vi har følgende første-ordens sætning opfyldt i tex2html_wrap_inline1084 :

equation148

Derfor er den samme sætning også sand i tex2html_wrap_inline1100 . Elementet i tex2html_wrap_inline1084 , som opfylder tex2html_wrap_inline1070 er selvfølgelig 1; lad os kalde det tilsvarende element i tex2html_wrap_inline1100 for tex2html_wrap_inline1130 . På grundlag af dette definerer vi en s-homomorfi tex2html_wrap_inline1134 med tex2html_wrap_inline1136 . Da tex2html_wrap_inline1114 kan defineres ud fra sN, og da de to strukturer opfylder alle de samme første-ordens sætninger, følger det at tex2html_wrap_inline1144 er en indlejring - det vil sige at afbildningen er en s-homomorfi, med tex2html_wrap_inline1148 hvis og kun hvis tex2html_wrap_inline1150 . Det vil nu sige, at hvis afbildningen * er surjektiv, så er tex2html_wrap_inline1100 isomorf med tex2html_wrap_inline1084 . Men da tex2html_wrap_inline1158 , følger det, at der er tex2html_wrap_inline1160 . Og da vi har følgende sætning opfyldt i begge strukturer

equation150

da må alle de elementer af tex2html_wrap_inline1162 , som ikke er i *-billedet, være helt ude til højre for *-billedet. Vi opnår nu følgende billede af tex2html_wrap_inline1100 :

equation152

Ved hjælp af lignende argumenter kan vi vise at tex2html_wrap_inline1166 er uden for billedet af tex2html_wrap_inline1084 , at tex2html_wrap_inline1170 , tex2html_wrap_inline1166 og tex2html_wrap_inline1174 ikke er inden for rækkevide af hinanden ved hjælp af anvendelser af tex2html_wrap_inline1176 , og at der mellem hvert par tex2html_wrap_inline1178 , tex2html_wrap_inline1170 af sådanne 'uendeligt store' naturlige tal, som er `uendeligt langt' fra hinanden, er et andet uendeligt stort naturligt tal (nemlig for eksempel tex2html_wrap_inline1182 ), som er mellem dem men uendeligt langt fra dem begge. Vi har nu følgende billede af vores struktur tex2html_wrap_inline1100 , som ikke kan skelnes fra tex2html_wrap_inline1084 inden for første-ordens logikken!:

equation174

Ikke-Standard Analyse

Denne mangel på entydighed inden for første-orden er, hvad man drager fordel af i ikke-standard analyse. Men nu vil vi være lidt mere sofistikerede og også sige noget om højere-ordens strukturen. Til det formål definerer vi højere-ordens strukturen over en mængde R, som værende den disjunkte foreningsmængde:

equation199

Nu tager vi tex2html_wrap_inline1090 til at være teorien af denne struktur i en logik som har konstant-symboler for hvert af tex2html_wrap_inline1016 's elementer (dette er ikke præcist, da jeg ikke siger noget om, hvilken slags prædikater eller relationssymboler jeg tager med i min logik. Da det mængdeteoretiske hierarki er `fladet ud' i tex2html_wrap_inline1016 , er det nødvendigt at have prædikater i sproget, som kan forklare hvordan hierarkiet må rekonstrueres). Som i vores lille eksperiment med tex2html_wrap_inline1084 tager vi nu tex2html_wrap_inline1200 til at være en model af tex2html_wrap_inline1090 . Fordi at alle konstant-symbolerne, som står for elementerne i tex2html_wrap_inline1016 , er fortolkede i tex2html_wrap_inline1200 , har vi afbildninger i alle lagene:

equation201

Her skal det forstås sådan at superstrukturen tex2html_wrap_inline1208 . Det vil sige, at superstrukturen tex2html_wrap_inline1200 består af foreningsmængden af *-billedet af mængden af alle relationer over R på hvert niveau. Dette er generelt ikke alle relationerne over grundmængden tex2html_wrap_inline1214 . Vent lidt, og så vil du se i eksemplerne, hvad der menes med dette. Men først kan vi nu definere tre forskellige slags relationer over grundmængden tex2html_wrap_inline1214 :

equation220

Nu kan vi formulere den ovenstående beskrivelse af tex2html_wrap_inline1200 ved at sige at den består af alle de interne relationer over tex2html_wrap_inline1214 . Denne situation kan i første omgang synes forfærdelig kompliceret, men det er netop fordi, ikke alle relationer er inde i modellen at det kan lade sig gøre at beholde alle egenskaberne af den originale struktur i den udvidede struktur og så samtidig få ekstra 'ideele elementer' såsom infinitessimalerne. Det, at egenskaberne er bevarede i udvidelsen, svarer til at sige, at tex2html_wrap_inline1200 er en model af tex2html_wrap_inline1090 . Dette kan udtrykkes i det følgende princip:

Leibniz's princip:
Lad tex2html_wrap_inline1070 være en sætning om tex2html_wrap_inline1016 med hver kvantor begrænset til en vis type relationer i hierarkiet tex2html_wrap_inline1016 , og tex2html_wrap_inline1232 den samme sætning om relationerne af samme type i tex2html_wrap_inline1200 (det vil sige om de interne relationer af pågældende type). Så har vi

equation232

Eksempler:

 1. Lad tex2html_wrap_inline1236 og tex2html_wrap_inline1238 være to relationer i superstrukturen tex2html_wrap_inline1016 .

  equation239

  Det vil sige, at afbildningen tex2html_wrap_inline1144 er injektiv på hvert niveau.

 2. Lad, for eksempel, tex2html_wrap_inline1244 . Da kan vi vise at dens *-billede, som er en standard relation over tex2html_wrap_inline1214 svarende til tex2html_wrap_inline1236 , er en intern relation af samme type som tex2html_wrap_inline1236 , og som udvider tex2html_wrap_inline1236 :

  align241

  Så standard relationer er altid interne. At tex2html_wrap_inline1254 er en udvidelse af tex2html_wrap_inline1236 , får vi, for hvert tex2html_wrap_inline1258 , ved hjælp af følgende sætning:

  equation243

 3. Lad tex2html_wrap_inline1260 være en funktion på R. Så er tex2html_wrap_inline1264 en binær relation på tex2html_wrap_inline1214 . Men ved brug af Leibniz' Princip kan vi faktisk konkludere, at tex2html_wrap_inline1264 er en funktion på tex2html_wrap_inline1214 , som udvider f. Som eksempel på, hvordan dette virker, giver vi:

  gather245

  Vi udelader tex2html_wrap_inline1144 på elementer, da tex2html_wrap_inline1144 på grundniveauet er en ægte indlejring. Vi udlader også tex2html_wrap_inline1144 på funktioner og relationer, da *-billederne er udvidelser af de originale objekter (dette er i overensstemmelse med almindelig matematisk praksis). På mængder derimod beholder vi tex2html_wrap_inline1144 , da det er tilfældet for enhver uendelig mængde, at *-billedet af mængden er større end mængden, som består af *-billedet af hvert af mængdens elementer.

 4. Ved hjælp af argumenter som dem i eksempel (3) kan vi vise, at siden tex2html_wrap_inline1286 er et ordnet legeme, så er tex2html_wrap_inline1288 det også.
Disse egenskaber overføres fuldstændigt intakte, fordi de alle er første-ordens egenskaber. På grundniveauet er alle objekterne interne, så vi løber ikke ind i noget usædvanligt. Vi skal snart se, at det går knap så godt (men godt nok - det er pointen) med højere-ordens egenskaber. Men først må vi sørge for, at det ikke er muligt, at de to strukturer simpelthen er identiske. Indtil videre har vi jo ikke sagt noget, som gør at tex2html_wrap_inline1016 og tex2html_wrap_inline1200 behøver at være forskellige. Men vi ved fra Löwenheim-Skolem, at der er modeller tex2html_wrap_inline1200 , som ikke er isomorfe med tex2html_wrap_inline1016 . Vi kan faktisk bede om lidt mere:
Idealisationsprincip:
Lad tex2html_wrap_inline1298 være en binær relation et eller andet sted oppe i superstrukturen tex2html_wrap_inline1016 med domæne A og co-domæne B, som er ``concurrent''gif (det vil sige at for hver endelig delmængde tex2html_wrap_inline1306 , er der et element tex2html_wrap_inline1308 , så at tex2html_wrap_inline1310 ). Idealisationsprincippet siger så, at der må være et element tex2html_wrap_inline1312 med egenskaben at tex2html_wrap_inline1314 for alle tex2html_wrap_inline1316 på én gang.

Eksempler:
 1. Så snart tex2html_wrap_inline1318 er en uendelig mængde, så kan vi konkludere, at S indeholder `ideelle' elementer, det vil sige at tex2html_wrap_inline1322 . Tag relationen tex2html_wrap_inline1324tex2html_wrap_inline1326 . Den er ``concurrent'', hvis og kun hvis S er uendelig. Da må der, efter idealisationsprincippet, være et element tex2html_wrap_inline1330 med egenskaben at tex2html_wrap_inline1332 for alle tex2html_wrap_inline1334 . Nu skal vi bare være sikre på, at tex2html_wrap_inline1336 er tex2html_wrap_inline1324tex2html_wrap_inline1340 , men det følger fra Leibniz' Princip med sætningen

  equation255

  (her er det vigtigt at forstå, at det = tegn, som forekommer her, ikke står for en relation i superstrukturen tex2html_wrap_inline1016 , men er en del af logikken og derfor er garanteret til at være fortolket som rigtig identitet i alle strukturer)

 2. tex2html_wrap_inline1114 er ``concurrent'' på R, så der er 'uendeligt store' reelle tal i tex2html_wrap_inline1350 (det vil sige elementer som er større end alle standard elementer af tex2html_wrap_inline1352 ). Men det burde jo ikke komme som en overraskelse, da tex2html_wrap_inline1200 jo må indeholde en udvidelse tex2html_wrap_inline1100 af tex2html_wrap_inline1084 , som den vi så på i vores lille `eksperiment'.
 3. tex2html_wrap_inline1360 er ``concurrent'' på tex2html_wrap_inline1362 , så der er infinitessimaler i tex2html_wrap_inline1214 .
 4. Hvert reelt tal har en monade tex2html_wrap_inline1366 . Dette kan man enten slutte ved at bruge idealisationsprincipet igen med tex2html_wrap_inline1114 på mængden tex2html_wrap_inline1370 , eller ved at bruge additionen på tex2html_wrap_inline1214 : tex2html_wrap_inline1374 .
 5. Hvert endeligt tal i tex2html_wrap_inline1214 har en ``standarddel'':

  equation259

  (Et tal tex2html_wrap_inline1378 er endeligt, hvis der er tex2html_wrap_inline1380 med tex2html_wrap_inline1382 ).

Nu har vi fået infinitessimalerne ind i de reelle tal igen. Det vil sige, vi har fået dem ind i tex2html_wrap_inline1214 , som nu er vores bud på modellen af de reelle tal. Så er spørgsmålet, om vi har løst de problemer, der var i Leibniz' tid. Lad os se på hvert af de problemer, vi omtalte tidligere:

 1. Først var der problemet med differentialkvotienten, hvor vi så på infinitessimaler som værende forskellige fra nul et øjeblik, og lig med nul det næste. Med vores standarddel begreb kan vi hurtigt tage os af dette problem. Vi giver følgende definition af differentialkvotienten af f i x: f'(x) eksisterer, hvis og kun hvis kvotienterne tex2html_wrap_inline1392 er endelige og uendelig tæt på hinanden for alle infinitessimale værdier tex2html_wrap_inline1028 . I dette tilfælde er

  equation266

 2. Hvad med den Archimediske egenskab, holder den? Svaret på dette spørgsmål er både ja og nej: Achimedes' egenskab kan formuleres som en sætning om superstrukturen tex2html_wrap_inline1016 .

  equation269

  Leibniz' princip siger nu, at

  equation271

  holder i tex2html_wrap_inline1200 . Det vil sige, at så længe vi er villige til at tage vore naturlige tal fra tex2html_wrap_inline1110 (som jo kan være uendelig store), så holder Archimedes' egenskab stadig (og for a og b standard kan man jo selvfølgelig vælge n standard, da tex2html_wrap_inline1016 sidder inde i tex2html_wrap_inline1200 med alle dens egenskaber intakte). På den anden side er det da også klart, at hvis tex2html_wrap_inline1412 , så har vi

  equation273

  Det vil sige, at hvis vi holder os til det metamatematiske begreb af endelighed, så holder Archimedes' egenskab ikke længere. Men den holder nok til, at vi har, hvad vi skal bruge inden for analysen.

 3. Og sidst men ikke mindst, hvad kan vi sige om fuldstændigheds-egenskaben? Den holder for de interne delmængder af tex2html_wrap_inline1214 , men ikke for alle delmængder af tex2html_wrap_inline1214 . Så her er svaret også både ja og nej. Det, at den holder for interne mængder, er en følge af Leibniz' princip:

  gather277

  Argumentet givet tidligere for at vise, at tex2html_wrap_inline1060 ikke har et supremum holder i tex2html_wrap_inline1200 , så der er altså ikke-tomme, begrænsede delmængder, for hvilke der ikke findes noget supremum. Vi kan konkludere, at sådanne mængder er eksterne. Så tex2html_wrap_inline1060 , for eksempel, er en ekstern delmængde af tex2html_wrap_inline1214 . Dette kan faktisk anvendes til stor fordel, når man skal til at bevise sætninger i analyse (som i `Cauchy-Robinson Overspill Principle' for eksempel), men det får vi desværre ikke plads til at illustrere her.

Til afslutning vil jeg gerne lige illustrere, hvordan dette bruges til at bevise en elementær sætning i reel analyse. Men først begynder vi med en, som du selv kan prøve at bevise (og dermed få lov til at bruge Cauchy-Robinson Overspill principet).

theorem283

theorem286

Bevis. Lad K være et uendeligt stor naturligt tal, og del intervallet [a,b] i K lige store dele. Det vil sige, at vi tager

equation290

Lad os nu se på mængden tex2html_wrap_inline1456 . Først skal vi se, at denne mængde er intern:

equation295

align300

Dette viser, at tex2html_wrap_inline1458 , så S er intern. Men fra Leibniz' princip ved vi, at dette er sandt for alle ikke-tomme delmængder af tex2html_wrap_inline1110 . Lad tex2html_wrap_inline1464 , da har vi tex2html_wrap_inline1466 og tex2html_wrap_inline1468 , og selvfølgelig er tex2html_wrap_inline1470 , da K er uendelig stor. Vi tager nu tex2html_wrap_inline1474 . Siden f er kontinuert i c, har vi tex2html_wrap_inline1480 og tex2html_wrap_inline1482 . Men den eneste måde et standard reelt tal kan være uendeligt tæt på både et positivt og et negativt tal, er hvis tallet selv er nul, det vil sige at f(c)=0.

Kommentarer:

 1. Disse metoder blev først udviklet af Abraham Robinson, delvis som svar på Leibniz' ønske om at legitmissere infinitessimalernes tilstædeværelse blandt de reelle tal. Som Robinson selv begyndte at vise i sin bog `Non Standard Analysis', og som også er blevet vist siden da, er disse metoder også meget frugtbare i mange andre områder inden for matematikken.
 2. Eksistensen af ikke-standard udvidelser af matematiske strukturer kan ikke påvises konstruktivt. En måde at konstruere disse udvidelser på er ved hjælp af ultraprodukter, og der må vi antage eksistencen af frie ultrafiltre. En anden ting her er, at der selvfølgelig overhovedet ikke er nogen entydighed i ikke-standard udvidelser - der er mange ikke-isomorfe udvidelser.
 3. En anden indfaldsvinkel til ikke-standard analyse er gennem en ny aksiomatik for mængdeteorien, som ud over tilhører-prædikatet har et unært prædikat st. Inden for en sådan mængdeteori er der selvfølgelig en entydig konstruktion af de naturlige og de reelle tal - som med det samme vil svare til vore ikke-standard udvidelser. Men man skal ikke lade sig narre, for der er jo mange ikke isomorfe modeller af en mængdeteori, så der er ingen vej uden om at der ikke er nogen entydighed.

previous up next
Foregående: Matematik på Internet Op: FAMØS december 1996 Næste: Litteratur

famos@math.ku.dk
Fri Dec 6 21:45:09 MET 1996