next up previous
Next: Matematikkonkurrencer i gymnasieregi. Up: No Title Previous: Introduktion til Side

Lidt om...

af Peter Jørgensen

I det sidste nummer af FAMØS før sommerferien stilledes spørgsmålet: hvilke irrationale tal, x, har den egenskab, at potenserne, , nærmer sig heltal, når n vokser? (At en følge, , ``nærmer sig heltal'', skal betyde det oplagte: givet skal der findes et N samt heltal, , så n > N medfører ). Som eksempel anførtes , hvis potenser meget hurtigt (fra og med nr. tre) bliver næsten hele. Næste nummer af bladet rummede et regnestykke af Bo Markussen, som godtgjorde, at hvis

for et , har x faktisk den nævnte egenskab (n=3 giver ). Mit mål her er at vise, hvorledes brug af lidt 3.-års-algebra giver et mere generelt resultat næsten uden arbejde. Dog skynder jeg mig at understrege, at jeg kun giver en tilstrækkelig betingelse på x for, at nærmer sig heltal---det følgende giver overhovedet intet i retning af at karakterisere mængden af x'er med denne egenskab.

Først lidt repetition, hvori begreber som gruppe, ring og legeme forudsættes kendte:

På kurset 3AL gennemgås Galois-teorien, som bla. siger følgende: givet et polynomium, , med rationale koefficienter findes et mindste legeme, K, som indeholder alle rødder til . Legemet K kaldes spaltningslegemet for , og man har . De -dellegemer, der kan opnås som spaltningslegemer for polynomier med rationale koefficienter, kaldes normaludvidelser af , evt.\ blot ``normale''. Lad nu K være en normaludvidelse af . Opfattet som -vektorrum har K endelig dimension, k. Til K knyttes gruppen af K-automorfier: en K-automorfi, , er en bijektion, , som respekterer plus, gange og enhedselement ( er altså en bijektiv ringhomomorfi af K ind i K). Hver sådan automorfi fikserer alle -elementer, og gruppen af alle automorfier (med sammensætning som komposition) kaldes K's Galois-gruppe, og noteres . Den har netop k elementer. Endelig: hvis opfylder for hvert , vil faktisk .

Kurset 3AG rummer, udover talrige andre ting, lidt om algebraiske heltal. Et komplekst tal, x, kaldes et algebraisk heltal, hvis der findes et polynomium

med , hvori x er rod. Eksempler på algebraiske heltal er alle hele tal, og mere i almindelighed alle (komplekse) rødder af hele tal ( er jo rod i ). Mængden af algebraiske heltal noteres , og det er en central ting, at er en delring af . Iøvrigt er det let at se, at ikke er et legeme: hvis nemlig den uforkortelige brøk er et algebraisk heltal, har man

for visse heltal , og forlænger man med og ordner lidt om, fås

hvilket, da p og q er indbyrdes primiske, kun er muligt dersom q=1. De eneste rationale tal, som også er algebraiske heltal, er dermed de hele tal selv,

Lad K være et -dellegeme, normalt over , og lad . Hvis x er et algebraisk heltal og , er også et algebraisk heltal: lad nemlig være et heltals-polynomium, hvori x er rod. Så er , men tillige ser man, at

så også er rod i .

Med dette på plads kan man vise

Sætning Lad , hvor K er en endelig normaludvidelse af . Lad være et algebraisk heltal. Antag at det for hver automorfi, , gælder, at enten er , eller også er . Da vil potenserne, , nærme sig heltal, når n vokser.

BEVIS: Man vælger automorfier , så x's forskellige billeder under automorfierne fra netop er . Det kan antages, at . Det er klart, at hvis er en automorfi, er igen de forskellige billeder af x under automorfierne fra Galois-gruppen, og dermed ses, at hvis n er et naturligt tal, vil

hvorfor er invariant under hele . Således vil iflg. ovenfor være et rationalt tal.

Da x er forudsat at være et algebraisk heltal, , vil hvert billede iflg.\ ovenfor også ligge i , og da iflg. er en ring, er åbenbart for hvert n.

Imidlertid ser man nu, at , jvf. ovenfor; det komplekse tal er faktisk et heltal. Men

og da for følger det, at den sidste sum går mod nul for n gående mod uendelig--- så potenserne nærmer sig heltal.

Heraf kan man specielt udlede et resultat, som omfatter tilfældet , nemlig

Korollar Hvis a og d er heltal så , vil potenserne nærme sig heltal for .

BEVIS: Hvis d er et kvadrattal, er selv et heltal, og korollarets påstand er triviel. Ellers sætter man (dette betegner mængden af komplekse tal på formen , hvor ). Det er kendt fra 3AL, at dette faktisk er en normaludvidelse af , hvis eneste ikke-trivielle automorfi er givet ved . Da nu a og er algebraiske heltal, er et algebraisk heltal, så forudsætningerne i sætningen ovenfor er opfyldt, og korollarets påstand følger.

Imidlertid kan man let få sætningen til at udtale sig om mere komplicerede udtryk---f.eks. har den også som konsekvens, at potenserne af

nærmer sig heltal (her benyttes , hvor er en kompleks tredje enhedsrod).next up previous
Next: Matematikkonkurrencer i gymnasieregi. Up: No Title Previous: Introduktion til SideRasmus Borup Hansen
Wed Mar 1 23:49:24 GMT+0100 1995