previous up next
Foregående: FAMØS, maj 1996 Op: FAMØS, maj 1996 Næste: Civilization 2

Leder

Nu er det nye nummer af FAMØS endelig udkommet! Redaktionen undskylder naturligvis mange gange, men da en signifikant del af redaktionen er flyttet, har FAMØS været kørt lidt i baggrunden. Endvidere har vi ikke været specielt tilskyndet af, at Matematisk Instituts trykkeri pt. endnu ikke har fået tryk sidste nummer færdig! FAMØS håber at dette nummer når at blive trykt færdig i løbet af semesteret.

Det er dog ikke kun Matematisk Instituts trykkeri, der ikke opfører sig ordentligt. For det første har vi siden december 1994 præsteret at stave ``Københavns Universitet'' forkert i samtlige numre af FAMØS. Desuden ser FAMØS's redaktion sig nødsaget til at bede sine læsere om at rive side 13 (dog undtagen de 5 første linjer) og side 14 samt de første 8 linjer af side 15 ud af decembernummeret fra 1995. På disse sider har FAMØS nemlig forbrudt sig på Ophavsretslovens §2, idet en artikel i FAMØS af jurister opfattes som en mangfoldiggørelse til almenheden! FAMØS undskylder overfor Politiken. Dette er også grunden til at der har været (og faktisk stadig er) problemer med vores Internet-udgave, for der er ingen kontrol over hvem og hvor mange der har læst artiklen.

Hvis vi skal blive ved vores brølere, må vi også lige nævne, at det længe havde været aftalt, at Christian Berg skulle overtage posten som Institutleder for den treårige periode februar 1996 til februar 1999. I perioden fra 1. december 1995 til 1. februar 1996 var Asmus Schmidt fungerende Institutleder.

Institutsammenlægning

Den 4. marts vedtog Fakultetsrådet for Det Naturvidenskabelige Fakultet, at Matematisk Institut og Institut for Matematisk Statistik sammenlægges, til Institut for Matematiske Fag (pt. er navnet ikke endeligt). Dette institut skal så have tre afdelinger:

Instituttet får en bestyrelse, der foruden en institutleder, og 2 TAP-repræsentanter består af 2 VIP'ere fra Matematik, og en VIP'er fra de to andre afdelinger. Som studerende får vi kun lov til at have 2 observatører i bestyrelsen. Bestyrelsen vælger selv en viceinstitutleder, som dog skal være fra en anden afdeling end institutlederen. Sammenlægningen er dog ikke blevet fuldstændig gennemført, idet Forsikringsmatematisk Laboratorium fortsætter som selvstændigt institut. Sammenlægningen træder i kraft pr. 1. januar 1997 og tages op til diskussion efter 3 år.

For nogle numre siden lavede FAMØS en læserundersøgelse, og af resultatet fremgik det, at mange af læserne gerne så artikler i FAMØS, som ikke havde særlig meget med matematik at gøre. Imidlertid ville redaktionen ikke trykke ting helt uden relevans. Den følgende artikel vise, hvor lidt relevans en artikel kan have uden at være irrelevant.

previous up next
Foregående: FAMØS, maj 1996 Op: FAMØS, maj 1996 Næste: Civilization 2

famos@math.ku.dk
Thu May 30 23:14:01 MET DST 1996